Country Athlete ELO rating
1 Levan Saginashvili 1532.00
2 Alex Kurdecha 1522.77
3 Devon Larratt 1515.87
4 Ermes Gasparini 1515.82
5 Genadi Kvikvinia 1515.49
6 Georgi Dzeranov 1508.18
7 Evgeny Prudnyk 1508.00
8 Sergey Kalinichenko 1507.99
9 Jerry Cadorette 1507.81
10 Artyom Morozov 1507.62
11 Vitaly Laletin 1507.14
12 Revaz Lutidze 1506.26
13 Georgi Tsvetkov 1493.22
14 Denis Cyplenkov 1492.19
15 Zaur Paizulaev 1492.02
16 Tobias Sporrong 1492.00
17 Ferit Osmanli 1491.99
18 Arif Ertem 1491.66
19 Corey West 1484.35
20 Derek Smith 1484.18
21 Krasimir Kostadinov 1484.00
22 Michael Todd 1476.36
23 Dave Chaffee 1463.08